Гаранционни условия

   Neffos Limited или съответните местни филиали на Neffos ("Neffos") дават за всеки закупен продукт (“Продуктът”) настоящата гаранция (“Гаранция”). Гаранцията е отделна и в допълнение към законните права на потребителите съгласно приложимото състояние на националните закони касаещи продажбата на потребителски стоки. Следователно, тази Гаранция не засяга, нито заменя законните права на потребителя по тези приложими закони. Neffos, според тази Гаранция, декларира и гарантира, че Продуктът и неговите аксесоари, при нормално използване през Гаранционния срок, са без дефекти по отношение на материалите и изработката.

 

 1. Гаранцията трае и се дава в съответствие със съответните местни закони стандартно за период от 24 (двадесет и четири) месеца за Основното устройство, 6 (шест) месеца за Батерията и Зарядното, и 3 (три) месеца за слушалките от датата на закупуване на Продукта (“Гаранционен срок”), и е приложима само ако Вие сте закупили Продукта от оторизиран представител на Neffos в България.

   Гаранционният период започва да тече от датата, на която Продуктът е    закупен от първия купувач (крайния потребител).

   Гаранционната карта на може да се прехвърля.

   Средният срок на експлоатация на Продукта е три (3) години.

   Ако вашият Продукт изисква гаранционен сервиз, моля да го върнете на  продавача от когото сте го закупили, или на Neffos оторизираn сервизен център. Вие ще бъдете помолени да представите тази гаранционна карта на продавача или на Neffos оторизиран сервизен център, заедно с доказателство за покупка (касовата бележка) за да ползвате безплатна услуга / ремонт.

 

 1. Срокът на гаранцията се удължава от момента, който Продуктът е предаден на продавача/ Neffos Оторизиран сервизен център до момента, който Продуктът е доведен до състояние на нормална употреба и потребителят е уведомен и получи Продукта, или той е доставен на купувача.

 

 1. Купувачът е длъжен да предостави касовата бележка и настоящата гаранционна карта. В случай, че тези документи не са представени, или ако те са непълни или нечетливи, Neffos си запазва правото да откаже услугата гаранция. Купувачът е длъжен да достави Продукта с деактивиран код за защита/парола и/или да я съобщи на Neffos оторизиран сервизен център при предаването.

 

 1. По време на Гаранционния срок, Neffos или нейната оторизирана сервизна мрежа ще ремонтира или замени, по мнение на Neffos, Продукта или съответните части в случай, че се установи, че Продуктът е дефектен. Ремонтираният Продукт или Продуктът/частта, дадени като замяна на дефектен Продукт/част, следва да са без дефекти. Частите използвани като резервни за смяна/ремонт, ще се възползват от първоначалната гаранция на Продукта, като този термин и срок започват от датата, когато продуктът е закупен. На купувача на Продукта или неговия/нейния правоприемник ("Потребител") няма да се иска заплащане (независимо дали за части, труд или друго), за ремонта или замяната на дефектния Продукт по време на Гаранционния срок, ако и когато отговаря на условията, описани подробно в настоящия сертификат. Всички дефектни части или оборудване стават собственост на Neffos.

Ако Продуктът ще бъде изпратен по куриер до Продавача / Neffos оторизиран сервизен център, той ще бъде опакован по подходящ начин, за да се намали рискът от повреди по време на транспорт (препоръчително е да се използва оригиналната опаковка на Продукта).

 

 1. Настоящата гаранция не покрива повреди в резултат на: 
 • Нормално износване на оборудването;
 • Дефекти и повреди дължащи се на използване на оборудването различно от нормалното и обичайното;
 • Всяко неоторизирано разглобяване, ремонт, промяна и модификация;
 • Неправилна, груба употреба, небрежност или авария, независимо как е причинена;
 • Дефекти или повреди дължащи се на неправилно тестване, работа, поддръжка, инсталация или всякаква промяна или модификация;
 • Дефекти или повреди дължащи се разливане на храна или течности, корозия, ръжда или използване на неправилно напрежение;
 • Драскотини или повреди на пластмасовите повърхности и всички други излижени на външно влияние части, които се дължат на нормално използване от страна на потребителя.
 • Излагане на слънце, мълния, палеж.
 • Всякакви проблеми, възникнали в резултат на проблеми със захранващото напрежение и късо съединение в електрическата мрежа.
 • Разминаване между сериен номер (SN) / IMEI серия отбелязан върху Гаранцията и този, отбелязан върху Продукта.

 

 1. Гаранцията ще бъде считана за нищожна и при следните ситуации:
 • Ако серийният номер или гаранционният печат на оборудването са изтрити или премахнати.
 • Ако което и да било условие, съдържащо се в тази гаранция, е променено или модифицирано по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Neffos.
 • Без каквото и да било доказателство за покупка или ако следната информация не е ясно посочена в него: Сериен номер / IMEI сериен номер, датата на покупка фактура/касова бележка, информация за продавача.

 

 1. Тази гаранция е приложима само към хардуерните компоненти на Продукта, както те оригинално са доставени, и не е приложима към какъвто и да било софтуер или друго оборудване, собственост на Neffos или на трети страни, за които са предвидени или предназначени да важат лицензионно споразумение за краен потребител или отделна гаранция/гаранционни декларации.

Гаранцията не покрива материали, дейности и обикновени услуги като: поставяне на компоненти под формата на подобрения, програмиране, почистване и поддръжка, подмяна на предпазителите, периодични проверки.

 

 1. Neffos не отговаря за повредата или загубата на каквито и да било програми, данни или отделяеми електронни носители на информация (карти памет), когато не сте архивирали вашите данни. Следователно, Neffos препоръчва на Потребителя да архивира съдържанието на Продукта преди да го занесе в оторизиран център на Neffos.

 

 1. Освен явно изразените по-горе гаранции, Neffos не дава никаква друга гаранция, независимо явна или косвена, по закон или по друг начин, по отношение на Продукта, на неговата пригодност за каквато и да било цел или по друг начин. До степента разрешена от местните закони, Neffos не отговаря за загубата на употреба на Продукта, за неудобство, загуба или всякаква друга последваща щета, произтичаща от използването или невъзможността да се използва Продукта, или за нарушаването на явна или косвена гаранция.